WEB Fleet Taisykles
1. Šios UAB „ERA service“ (toliau – ERA service) išankstinio mokėjimo nuotolinio vietos nustatymo įrenginio stebėjimo paslaugos (toliau Paslauga) teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Paslaugos teikimo sąlygas ir tvarką.
2. Paslaugos tiekėjas yra UAB „ERA service“, kurio buveinė yra Raudondvario pl. 234, Kaune įmonės kodas 302568887.
3. Paslaugos teikimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp fizinio ar juridinio asmens (toliau – Klientas) ir ERA service sudaroma konkliudentiniais veiksmais – Klientui įsigijus prekes:
a. nuotolinio transporto stebėjimo įrangos su SIM kortele komplektą (toliau – Įranga)
b. ir / ar pasirinkto laikotarpio apmokėjimą už Paslaugas, kaip nurodyta Taisyklių 4 punkte.
4. Sutartimi ERA service įsipareigoja Lietuvos Respublikos teritorijoje ir, Klientui pasirinkus, už jos ribų, teikti Klientui Paslaugą, apimančią:
a. GPS duomenų perdavimą GPRS tinklu iš nutolusios vietos nustatymo Įrangos (įsigytos iš ERA service ar Kliento), montuojamos transporto priemonėje,
b. duomenų apdorojimą tarnybinėse stotyse,
c. duomenų atvaizdavimą internetinėje svetainėje www.eraservice.lt, o Klientas įsipareigoja naudotis Paslaugomis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
5. Pirkdamas Įrangą ir/ar Paslaugos apmokėjimą elektroninėje parduotuvėje www.kuresi.lt, Klientas besąlygiškai sutinka su šių Taisyklių bei kitų nustatytų sąlygų, pateikiamų kituose svetainės www.kuresi.lt skyriuose, taikymu pilna apimtimi, tokį savo sutikimą registracijos metu pažymėdamas varnele prie nuorodos "Aš perskaičiau ir sutinku su Taisyklės ir Sąlygos". Klientui nesutikus su Taisyklėmis, jam registruotis ir sudaryti pirkimo - pardavimo sutarties neleidžiama.
6. Sutartis tarp Kliento ir ERA service laikoma sudaryta nuo to momento, kai Klientas, išsirinkęs 3 punkte nurodytą prekę (-es), suformavęs jų krepšelį ir įvedęs ar pažymėjęs visus privalomus duomenis, paspaudžia nuorodą „Pirkti". Kiekviena Sutartis, sudaryta aukščiau nurodytu būdu, yra saugoma ERA service duomenų bazėje.
7. Sutartis galioja iki visiško jos įvykdymo, t.y. apmokėto termino už ERA service Paslaugą, išskyrus atvejus, kai Kliento prašymu Sutartis nutraukiama anksčiau, nei Klientui pradedama teikti Paslauga.
8. Paslauga teikiama internetinėje svetainėje www.eraservice.lt. Paslaugos naudojimui Klientas turi prisijungti jam suteiktu prisijungimo vardu ir slaptažodžiu, kuriuos privalu pakeisti pirmo prisijungimo metu, bei gali būti pakeičiami bet kuriuo metu Kliento iniciatyva (žr. Paslaugos aprašymas). Klientas yra atsakingas už šių duomenų neatskleidimą tretiesiems asmenims ir galimas pasekmes, jei tokia informacija tapo viešai prieinama.
9. Įrangos aptarnavimo ir garantijos teikimo sąlygos aptariamos garantijos sąlygos.
10. Galimybė naudotis Paslauga užtikrinama Klientui iš anksto apmokant už teikiamas paslaugas – t.y. įsigyjant pasirinkto laikotarpio Paslaugos paketą ir pervedant jo vertę atitinkančią sumą į AKTKC sąskaitą. Detali informacija apie Paslaugos paketus skelbiama www.eraservice.lt.
11. Paslaugos kaina apima visus 4 punkte nurodytus Paslaugos elementus. Paslaugai kredito limitas nenustatomas.
12. Paslaugos teikimo laikas ir principai:
a. Paslauga gali būti pradėta teikti per 1 darbo dieną po informacijos apie apmokėjimą gavimo, t.y. įskaičius pilną pasirinktos Palaugos sumą į ERA service  sąskaitą.
b. Paslaugos laikotarpio atskaitos pradžia yra kalendorinė diena, kuomet Klientas perduoda pirmą duomenų paketą iš Įrangos. T.y. įmokos už Paslaugą gavimo diena nėra Paslaugos naudojimo pradžios diena.
c. Paslauga teikiama 24/7/365, užtikrinant metinį Paslaugos pateikiamumą ne mažiau kaip 97 proc.
d. Paslaugos duomenys pasiekiami svetainėje www.eraservice.lt.
e. Pasibaigus apmokėtam Paslaugos teikimo laikui, jos teikimas sustabdomas ERA service iniciatyva.
f. Paslaugos naudojimo laikas skaičiuojamas nepriklausomai nuo to, ar Klientas peržiūri Įrangos siunčiamus duomenis svetainėje www.eraservice.lt.
g. Paslaugos teikimas atnaujinamas po jos apmokėjimo.
h. Paslaugos teikimo laiką galima pratęsti iš anksto apmokėjus už pasirinktą laikotarpį. Tokiu atveju užtikrinamas nenutrūkstamas paslaugos teikimas. Išankstinis papildymas įsigalioja tik pilnai pasibaigus prieš tai apmokėtam Paslaugos laikotarpiui.
i. Paslauga jos teikimo metu negali būti laikinai sustabdyta.
j. Jei Klientas dėl savo ar trečios šalies veiksmų sugadina ar praranda Įrangą, už Paslaugą sumokėta ir nepanaudota suma gali būti perkeliama jei Klientas iš ERA service įsigyja kitą Įrangą ar pateikia programavimui 16 punkte nurodytą savo Įrangą. Nepanaudota Paslaugos suma nėra grąžinama.
13. ERA service įsipareigoja gerbti Kliento privatumą, saugoti ERA service perduotą Kliento asmeninę informaciją ir stebimos Įrangos duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Paslaugos pakuotėje su Įranga yra pateikiama trumpa vartotojo instrukcija. Taisyklių informacija, Paslaugos kainos ir naudojimo instrukcijos, Įrangos montavimo instrukcijos ir kita aktuali informacija pateikiama svetainėje www.eraservice.lt.
15. Kliento įsigyjamoje Įrangoje esanti SIM kortelės yra apsaugota PIN kodu. PIN kodas Klientui nėra pateikiamas. PIN kodas įvedamas programuojant Įrangą, t.y. SIM kortelė priskiriama konkrečiai Įrangai. Bandymas išimti SIM kortelę naudojimui kituose įrenginiuose, ar Įrangą komplektuoti su kito paslaugos teikėjo SIM kortele nutraukia Paslaugos naudojimą iki pakartotinio PIN kodo įvedimo programiniu būdu ERA service serviso tarnyboje – žr. garantiniai įsipareigojimai.
16. Klientui pageidaujant ERA service gali teikti Paslaugą naudojant Kliento ne iš ERA service įsigytą įrangą (modeliai: Teltonika FM2200, Teltonika FM3101, Teltonika FM4100, Teltonika FM4200) be SIM kortelių. Tokiu atveju, įrangos parengimui Paslaugos teikimui ji turi būti pristatyta ERA service, siuntėjui apmokant pristatymo, programavimo ir grąžinimo kaštus (žr. Paslaugos kainos).
17. Detali SIM kortelės persiųstų duomenų ataskaita nėra teikiama.
18. Teikiant Paslaugą ERA service atsakomybės ribos yra tarnybinės stotys ir svetainė www.eraservice.lt. ERA service neatsako už paslaugų kokybę, neužfiksuotus ar prarastus duomenis, neįvykusius prisijungimus, jei tai įvyko dėl gedimų ar sutrikimų trečiųjų šalių ryšio tinkluose.
19. ERA service Paslaugų veikimo sutrikimai, įvykę dėl ERA service kaltės, pašalinami ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po to, kai tapo žinoma apie tokius sutrikimus.
20. Paslaugų teikimas Klientui gali būti nedelsiant apribotas nutraukiant prieigą prie svetainės www.eraservice.lt. jei Kliento veiksmai daro įtaką svetainės veikimui, pvz. bandoma blokuoti sistemos veikimą programiniu būdų, generuojant nepagrįstas užklausas ir kt.
21. Paslaugų teikimas Klientui gali būti visiškai sustabdytas blokuojant SIM kortelę, jei GSM ryšio teikėjas informuoja ERA service apie Klientui priskirtos SIM kortelės naudojimą ne pagal paskirtį, kai Kliento veiksmai kelia grėsmę ryšio tinklo veikimui, saugumui ar vientisumui.
22. Visi ginčai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami Kliento ir ERA service derybomis, nepavykus susitarti – kitais teisės aktuose nustatytais būdais. Jei Klientas mano, kad jo teisės yra pažeistos, jis gali kreiptis į ERA service klientų aptarnavimo skyrių raštu. ERA service įsipareigoja atsakyti į raštu pateiktą Kliento pareiškimą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Atsakymas pateikiamas telefonu ar elektroniniu paštu, ir, Klientui pageidaujant, patvirtinamas raštu.
23. Jeigu Klientas negalėjo naudotis ERA service Paslauga dėl ERA service kaltės bei patyrė žalą, žalos atlyginimo klausimas yra sprendžiamas Šalių susitarimu arba įstatymų nustatyta tvarka. Tokiu atveju Klientas pirmiausia privalo kreiptis į ERA service ir pateikti tikslią bei teisingą informaciją apie ginčijamas aplinkybes. Kliento patirtų ir ERA service atlygintinų nuostolių dydis nustatomas įvertinant Klientui pagal Sutartį teiktinos, tačiau nesuteiktos arba netinkamai suteiktos Paslaugos, kainą, t.y. pratęsiant Paslaugos laikotarpį, bet ne ilgiau, nei Klientas negalėjo ja naudotis, kai nesinaudojimo Paslauga laikotarpis viršija 12.c punkte nurodytą Paslaugos pateikiamumo rodiklį.
24. ERA service jokiais atvejais neatsako už netiesioginius Kliento nuostolius ar nuostolius, kuriuos Klientas patyrė dėl ne dėl ERA service kaltės, kai Įranga ar svetainės preiga Klientui skirtais prisijungimais neteisėtai pasinaudojo tretieji asmenys. Esant pagrindui, ERA service atlygina su Klientu sutarto arba atsakingos institucijos nustatyto dydžio nuostolius, reikiamos sumos verte pratęsiant naudojimąsi Paslauga arba pervedant tokią sumą į Kliento nurodytą banko sąskaitą tuo atveju, jei Klientas Paslauga nebesinaudoja.
25. ERA service turi teisę vienašališkai keisti Paslaugos teikimo sąlygas, kainas ir apmokėjimo tvarką, apie tai pranešusi ne anksčiau kaip prieš 14 dienų Klientams registracijos metu nurodytu e-pašto adresu ir/ar pateikusi tokią informaciją svetainės www.eraservice.lt. ERA service sieks, kad šie pasikeitimai neturėtų įtakos paslauga besinaudojantiems Klientams, išskyrus atvejus, kai pakeitimai yra Klientui naudingi. Jei sąlygų, susijusių su paslaugų kaina, pakeitimas Klientui nėra priimtinas, jis turi teisę nutraukti naudojimąsi Paslauga.
26. Informacija apie Paslaugos teikimo sąlygas bei kainas ir Paslaugos Taisyklių pakeitimus skelbiama svetainėje www.eraservice.lt.